Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ppress.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

PPRESS, s.r.o.,

zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica

oddiel: Sro, vložka č.: 9530/S

so sídlom Fučíková 15, 962 12 Detva

IČO: 36 628 620

IČ DPH: SK2021903114

Email: eshop@ppress.sk

Tel.: +421 45 5454 902

Fax: +421 45 5410 018

Článok I

Pojmy

Predávajúci: spoločnosť PPRESS, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná alebo aj neregistrovaná ako užívateľ spoločnosti PPRESS, s.r.o., a ktorá má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať a nakupovať produkty na stránke www.ppress.sk.

Spotrebiteľská zmluva: každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci soSpotrebiteľom.

E-shop: internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne: www.ppress.sk.

Objednávka: úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť tovar v E-shope.

Cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

Dopravné: cena za dopravu tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.)

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim (Spotrebiteľom) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že zmluvou stranou je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., O ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., v platnom znení.

Článok III

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.ppress.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania zvolí Kupujúci „Košík“, skontroluje jeho obsah a klikne na „Pokračovať k platbe“, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.). Po ukončení objednávky sa objednávka záväzne odošle Predávajúcemu. Pokiaľ je Kupujúci registrovaný, vyplývajú mu z registrácie určité výhody. V prípade, že Kupujúci registrovaný nie je, tovar môže objednať a objednávku odoslať. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom pred odoslaním objednávky.

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.ppress.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email Kupujúceho.

 1. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 1 hodiny po objednaní tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese eshop@ppress.skalebo telefonicky na tel. čísle +421 45 5454 902.

 1. Objednávka bude akceptovaná len pri objednaní kartónového množstva (pri každom názve výrobku je uvedená numerologická informácia, ktorá informuje o počte kusov výrobku v jednom kartóne).

 1. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Článok IV

Ceny

 1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

 1. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí Spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné Predávajúcim jednostranne meniť.

Článok V

Platobné podmienky

 1. Úhradu celkovej ceny objednávky je možné zrealizovať:

 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,

 • online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron,

 • prevodom finančných prostriedkov na účet Predávajúceho,

 • na dobierku, pri ktorej sa účtuje poplatok 1- € s DPH.

  1. Úhrada celkovej ceny objednávky zo strany Kupujúceho je považovaná pri platbe prevodom na účet za zrealizovanú, ak banka Kupujúceho doručila Predávajúcemu potvrdenie o akceptovaní úhrady.

  1. Úhrada zrealizovaná iným spôsobom, ako je definované v predchádzajúcich bodoch, môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

Článok VI

Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (v objednávke v časti Nákupný košík – „Dodacie údaje“). Kupujúci je oprávnený mať nadefinovaných viacero Dodacích adries.

 1. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do dvoch pracovných dní odo dňa zrealizovania objednávky. Expanduje sa len tovar, ktorý je dostupný skladom.

 1. Tovar dodáva Predávajúci v dňoch pondelok až piatok. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadne štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný.

 1. Predávajúci využíva na rozvoz tovaru prevažne kuriérsku spoločnosť ak je hodnota tovaru do 350,- € s DPH. Pri objednávke do 50,- € s DPH kupujúci uhradí poplatok za dovoz kuriérskou spoločnosťou vo výške 4,- € s DPH. Pri objednávke nad 50,- € s DPH je doprava zdarma.

 1. Tovar s hodnotou nad 350,- € s DPH sa rozváža autoparkom predávajúceho.

 1. Tovar je možné odobrať aj osobne na adrese prevádzky Predávajúceho: PPRESS, s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva (za areálom Agrosevu).

Článok VII

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene zabaliť zásielku a odoslať ju na miesto určenia (dodacia adresa). V prípade, ak nie je možné tovar doručiť, je predávajúci povinný informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a včas, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.

Článok VIII

Neprevzatie tovaru

 1. Ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že bola zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jej odoslaním vo výške stanovenej Predávajúcim.

Článok IX

Záruka

 1. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (záruka) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 1. Ak nastane situácia, že doručený tovar nebol čerstvý alebo bol tovar inak poškodený, je potrebné obrátiť sa a kontaktovať zákaznícky servis Predávajúceho na emailovej adrese eshop@ppress.sk.

Článok X

Reklamácia a jej uplatnenie

 1. Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

 1. Pri preberaní tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný tovar v súlade s Objednávkou,

 • či mu bol tovar dodaní v množstve v súlade s Objednávkou

 • či je tovar alebo jeho obal poškodený.

  1. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď emailom alebo telefonicky kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

  1. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

  1. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná, ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

  1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.ppress.sk.

  1. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať emailom na adrese: eshop@ppress.sk, alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

 • svoje identifikačné údaje,

 • údaje Predávajúceho,

 • opis tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

 • popis vady tovaru

 • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 1. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 1. Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.ppress.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamovaný po dohode s kupujúcim jedným z nasledujúcich spôsobov.

 • výmenou tovaru za tovar nový (pokiaľ sa nachádza na sklade),

 • vrátením peňazí,

 • odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenie reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Článok XI

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

  • písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

  • emailom na adrese eshop@ppress.sk.

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 1. Odstúpením Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar.

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 1. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe.

 1. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu Spotrebiteľovi skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok XII

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

 1. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu Kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla Predávajúceho alebo na email eshop@ppress.sk. Osobné údaje Kupujúcich Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Článok XIII

Orgán dozoru

 1. Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho voči Spotrebiteľovi vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č.: 048/4124 693, email: bb@soi.sk.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.ppress.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2014.

Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu:

Obchodné meno Predávajúceho: PPRESS, s.r.o.

adresa predávajúceho: Fučíková 15, 962 12 Detva

email: eshop@ppress.sk

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania/dátum prijatia* : ………………………………..

Číslo objednávky : ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

……………………………………………………

Dátum: ………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.